al contingut a la navegació Informació de contacte

Acreditació presentació oferta de participació local companyia ASE ILTRIDA BETA WATT 10, SL

DIMECRES 27 MARÇ 2024

Vist el que disposar l'article 9 bis 2 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, el qual incorpora un nou tràmit a realitzar amb anterioritat al tràmit d'informació pública i que consisteix a acreditar, per als projectes de potència superior a 5 MW situats a terra i en sòl no urbanitzable, que s'ha presentat una oferta de participació local i la disponibilitat o el compromís de disponibilitat de més del 50% dels terrenys agrícoles privats sobre els quals es projecta la instal.lació solar o sobre els que es projecta la fonamentació dels aerogeneradors, incloses les subestacions elèctriques, i exclosos els accessos i les línies d'evacuació.Vist que l'oferta de participació local consisteix a oferir la possibilitat de participar, almenys en un 20% de la propietat del projecte o del seu finançament, a les persones físiques (directament a través d'una societat vehicle que els agrupi) i jurídiques, públiques o privades, radicades al municipi on es pretén ubicar la instal.lació, o als municipis limítrofs a aquest municipi o els que pertanyin a la mateixa comarca.

La companyia ASE ILTRIDA BETA WATT 10, SL., que és una societat de propòsit especial que es troba desenvolupant el projecte denominat "Castelldans Solar 1" per a la implantació d'una planta solar fotovoltaica de 7,500 KW de potència nominal a l'emplaçament ubicat al polígon 5, parcel.les 453,454, 455 i 459 del municipi de Castelldans, província de Lleida, donarà compliment a aquest tràmit el proper dijous dia 4 d'abril de 2024, a partir de les 11.00 hores i fins les 14.00 hores, a la sala de plens de l'ajuntament de Castelldans