al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança Fiscal núm. 28 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA